[v7/forgejo][I18N] Translations update from Weblate (#3852)

Manual backport of #3759 with MSSQL removal conflict resolved in zh-TW `require_db_desc`.

Translations update from [Weblate](https://translate.codeberg.org) for [Forgejo/forgejo](https://translate.codeberg.org/projects/forgejo/forgejo/).

Co-authored-by: earl-warren <earl-warren@users.noreply.translate.codeberg.org>
Co-authored-by: Fjuro <fjuro@alius.cz>
Co-authored-by: Dirk <Dirk@users.noreply.translate.codeberg.org>
Co-authored-by: kdh8219 <kdh8219@monamo.dev>
Co-authored-by: Salif Mehmed <mail@salif.eu>
Co-authored-by: 0ko <0ko@users.noreply.translate.codeberg.org>
Co-authored-by: leana8959 <leana8959@users.noreply.translate.codeberg.org>
Co-authored-by: yeziruo <yeziruo@users.noreply.translate.codeberg.org>
Co-authored-by: Fitik <Fitik@users.noreply.translate.codeberg.org>
Co-authored-by: b1nar10 <b1nar10@users.noreply.translate.codeberg.org>
Co-authored-by: hankskyjames777 <hankskyjames777@users.noreply.translate.codeberg.org>
Co-authored-by: Mumulhl <mumulhl@duck.com>
Co-authored-by: Kita Ikuyo <searinminecraft@courvix.com>

Reviewed-on: https://codeberg.org/forgejo/forgejo/pulls/3852
Reviewed-by: Earl Warren <earl-warren@noreply.codeberg.org>
This commit is contained in:
0ko 2024-05-21 03:15:55 +00:00
parent 0f61cb389a
commit f00123b893
11 changed files with 501 additions and 399 deletions

View file

@ -49,7 +49,7 @@ manage_emails = Управление на адресите на ел. поща
permission_read = Четене
update_password = Обновяване на паролата
biography_placeholder = Разкажете ни малко за себе си! (Можете да използвате Markdown)
orgs = Управление на организациите
orgs = Организации
continue = Продължаване
blocked_users = Блокирани потребители
emails = Адреси на ел. поща
@ -91,8 +91,8 @@ keep_activity_private_popup = Вашата дейност ще бъде види
uploaded_avatar_not_a_image = Каченият файл не е изображение.
uploaded_avatar_is_too_big = Размерът на качения файл (%d KiB) надвишава максималния размер (%d KiB).
change_password_success = Паролата ви е обновена. Влизайте с новата си парола от сега нататък.
manage_themes = Избор на тема по подразбиране
manage_openid = Управление на OpenID адресите
manage_themes = Тема по подразбиране
manage_openid = OpenID адреси
primary_email = Да е основен
keep_email_private = Скриване на адреса на ел. поща
theme_update_error = Избраната тема не съществува.
@ -138,6 +138,7 @@ email_notifications.onmention = Ел. поща само при споменав
pronouns_unspecified = Непосочени
pronouns = Местоимения
gpg_token_code = echo "%s" | gpg -a --default-key %s --detach-sig
language.title = Език по подразбиране
[packages]
container.labels.value = Стойност
@ -156,7 +157,7 @@ empty.repo = Качихте ли пакет, но той не се показв
keywords = Ключови думи
details.author = Автор
about = Относно този пакет
settings.delete.success = Пакетът бе изтрит.
settings.delete.success = Пакетът е изтрит.
settings.delete = Изтриване на пакета
container.details.platform = Платформа
settings.delete.error = Неуспешно изтриване на пакет.
@ -271,16 +272,17 @@ filter = Филтър
filter.clear = Изчистване на филтрите
filter.is_archived = Архивирани
filter.not_archived = Не архивирани
filter.is_fork = Разклонени
filter.is_fork = Разклонения
filter.public = Публични
filter.not_fork = Не разклонени
filter.not_fork = Не разклонения
filter.is_template = Шаблони
filter.not_template = Не шаблони
filter.private = Частни
filter.is_mirror = Огледални
filter.not_mirror = Не огледални
filter.is_mirror = Огледала
filter.not_mirror = Не огледала
copy_hash = Копиране на контролната сума
artifacts = Артефакти
show_log_seconds = Показване на секундите
[repo]
issues.context.edit = Редактиране
@ -507,7 +509,7 @@ wiki.page_title = Заглавие на страницата
wiki.page_content = Съдържание на страницата
wiki.filter_page = Филтриране на страница
wiki.back_to_wiki = Обратно към уики страницата
wiki.wiki_page_revisions = Ревизии на уики страницата
wiki.wiki_page_revisions = Ревизии на страницата
wiki.file_revision = Ревизия на страницата
activity.title.issues_created_by = %s създадени от %s
wiki.delete_page_notice_1 = Изтриването на уики страницата "%s" не може да бъде отменено. Продължаване?
@ -783,7 +785,7 @@ issues.label.filter_sort.reverse_by_size = Най-голям размер
issues.unlock = Отключване на обсъждането
issues.due_date_form_add = Добавяне на краен срок
release.save_draft = Запазване на чернова
release.add_tag = Създаване само на маркер
release.add_tag = Създаване на маркер
release.publish = Публикуване на издание
file_view_source = Преглед на изходния код
diff.parent = родител
@ -1062,7 +1064,7 @@ diff.review.reject = Поискване на промени
diff.bin_not_shown = Двоичният файл не е показан.
settings.units.units = Елементи на хранилището
settings.delete_notices_fork_1 = - Разклоненията на това хранилище ще станат независими след изтриване.
settings.actions_desc = Включване на действията за хранилището
settings.actions_desc = Включване на интегрираните CI/CD pipelines с Forgejo Действия
settings.packages_desc = Включване на регистъра на пакетите за хранилището
settings.units.add_more = Добавяне...
settings.use_external_issue_tracker = Използване на външен тракер за задачи
@ -1126,7 +1128,7 @@ issues.ref_from = `от %[1]s`
issues.ref_reopening_from = `<a href="%[3]s">спомена заявка за сливане %[4]s, която ще отвори наново тази задача</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.draft_title = Чернова
pulls.reopen_to_merge = Моля, отворете наново тази заявка за сливане, за да извършите сливане.
pulls.cant_reopen_deleted_branch = Тази заявка за сливане не може да бъде отворена наново, защото клонът бе изтрит.
pulls.cant_reopen_deleted_branch = Тази заявка за сливане не може да бъде отворена наново, защото клонът е изтрит.
pulls.status_checks_hide_all = Скриване на всички проверки
pulls.status_checks_failure = Някои проверки са неуспешни
issues.review.add_review_request = поиска рецензия от %s %s
@ -1217,13 +1219,13 @@ teams.read_access_helper = Членовете могат да преглежда
teams.invite.description = Моля, щракнете върху бутона по-долу, за да се присъедините към екипа.
teams.invite.title = Поканени сте да се присъедините към екип <strong>%s</strong> в организация <strong>%s</strong>.
team_permission_desc = Разрешение
members.public_helper = да е скрит
members.public_helper = Да е скрит
teams.members = Членове на екипа
teams.delete_team = Изтриване на екипа
members.owner = Притежател
members.member_role = Роля на участника:
members.member = Участник
members.private_helper = да е видим
members.private_helper = Да е видим
teams.no_desc = Този екип няма описание
settings.delete_org_desc = Тази организация ще бъде изтрита перманентно. Продължаване?
@ -1366,9 +1368,9 @@ hooks = Уеб-куки
systemhooks = Системни уеб-куки
orgs.new_orga = Нова организация
config.https_only = Само HTTPS
users.update_profile_success = Потребителският акаунт бе обновен.
users.new_success = Потребителският акаунт "%s" бе създаден.
users.deletion_success = Потребителският акаунт бе изтрит.
users.update_profile_success = Потребителският акаунт е обновен.
users.new_success = Потребителският акаунт "%s" е създаден.
users.deletion_success = Потребителският акаунт е изтрит.
last_page = Последна
config.test_email_placeholder = Ел. поща (напр. test@example.com)
users.cannot_delete_self = Не можете да изтриете себе си

View file

@ -688,7 +688,7 @@ avatar=Avatar
ssh_gpg_keys=Klíče SSH / GPG
social=Účty sociálních sítí
applications=Aplikace
orgs=Spravovat organizace
orgs=Organizace
repos=Repozitáře
delete=Smazat účet
twofa=Dvoufaktorové ověřování (TOTP)
@ -762,8 +762,8 @@ password_change_disabled=Externě ověřovaní uživatelé nemohou aktualizovat
emails=E-mailové adresy
manage_emails=Správa e-mailových adres
manage_themes=Vyberte výchozí motiv vzhledu
manage_openid=Správa adres OpenID
manage_themes=Výchozí motiv
manage_openid=Adresy OpenID
email_desc=Vaše hlavní e-mailová adresa bude použita pro oznámení, obnovení hesla, a pokud není skrytá, pro operace Gitu.
theme_desc=Toto bude váš výchozí motiv vzhledu napříč stránkou.
primary=Hlavní
@ -807,7 +807,7 @@ add_new_key=Přidat klíč SSH
add_new_gpg_key=Přidat klíč GPG
key_content_ssh_placeholder=Začíná s „ssh-ed25519“, „ssh-rsa“, „ecdsa-sha2-nistp256“, „ecdsa-sha2-nistp384“, „ecdsa-sha2-nistp521“, „sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com“ nebo „sk-ssh-ed25519@openssh.com“
key_content_gpg_placeholder=Začíná s „-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----“
add_new_principal=Přidat SSH Principal certifikát
add_new_principal=Přidat principal
ssh_key_been_used=Tento SSH klíč byl na server již přidán.
ssh_key_name_used=SSH klíč se stejným jménem již u vašeho účtu existuje.
ssh_principal_been_used=Tento SSH Principal certifikát již byl přidán na server.
@ -866,7 +866,7 @@ token_state_desc=Tento token byl použit během posledních 7 dní
principal_state_desc=Tento SSH Principal certifikát byl použit během posledních 7 dní
show_openid=Zobrazit na profilu
hide_openid=Odstranit z profilu
ssh_disabled=SSH zakázáno
ssh_disabled=SSH je zakázáno
ssh_signonly=SSH je v současné době zakázáno, proto jsou tyto klíče použity pouze pro ověření podpisu.
ssh_externally_managed=Tento SSH klíč je spravován externě pro tohoto uživatele
manage_social=Správa propojených účtů sociálních sítí
@ -874,7 +874,7 @@ social_desc=Tyto účty sociálních sítí lze použít k přihlášení k vaš
unbind=Odpojit
unbind_success=Účet sociální sítě byl úspěšně odstraněn.
manage_access_token=Spravovat přístupové tokeny
manage_access_token=Přístupové tokeny
generate_new_token=Vygenerovat nový token
tokens_desc=Tyto tokeny umožňují přístup k vašemu účtu pomocí Forgejo API.
token_name=Název tokenu
@ -955,7 +955,7 @@ webauthn_delete_key_desc=Pokud odstraníte bezpečnostní klíč, již se s ním
webauthn_key_loss_warning=Pokud ztratíte své bezpečnostní klíče, ztratíte přístup k vašemu účtu.
webauthn_alternative_tip=Možná budete chtít nakonfigurovat další metodu ověřování.
manage_account_links=Správa propojených účtů
manage_account_links=Propojené účty
manage_account_links_desc=Tyto externí účty jsou propojeny s vaším Forgejo účtem.
account_links_not_available=K vašemu Forgejo účtu nejsou aktuálně připojené žádné externí účty.
link_account=Propojit účet
@ -1003,6 +1003,7 @@ additional_repo_units_hint_description = Zobrazit tlačítko „Přidat další
pronouns = Zájmena
pronouns_custom = Vlastní
pronouns_unspecified = Neurčená
language.title = Výchozí jazyk
[repo]
new_repo_helper=Repozitář obsahuje všechny projektové soubory, včetně historie revizí. Už jej hostujete jinde? <a href="%s">Migrovat repozitář.</a>
@ -1334,10 +1335,10 @@ editor.commit_empty_file_header=Odevzdat prázdný soubor
editor.commit_empty_file_text=Soubor, který se chystáte odevzdat, je prázdný. Pokračovat?
editor.no_changes_to_show=Žádné změny k zobrazení.
editor.fail_to_update_file=Nepodařilo se aktualizovat/vytvořit soubor „%s“.
editor.fail_to_update_file_summary=Chybové hlášení:
editor.fail_to_update_file_summary=Chybová zpráva:
editor.push_rejected_no_message=Změna byla serverem zamítnuta bez zprávy. Zkontrolujte prosím Git hooks.
editor.push_rejected=Změna byla serverem zamítnuta. Zkontrolujte prosím Git hooks.
editor.push_rejected_summary=Úplná zpráva o odmítnutí:
editor.push_rejected_summary=Úplná zpráva o zamítnutí:
editor.add_subdir=Přidat adresář…
editor.unable_to_upload_files=Nepodařilo se nahrát soubory do „%s“. Chyba: %v
editor.upload_file_is_locked=Soubor „%s“ je uzamčen uživatelem %s.
@ -1853,16 +1854,16 @@ pulls.merge_commit_id=ID slučovacího commitu
pulls.require_signed_wont_sign=Větev vyžaduje podepsané commity, ale toto sloučení nebude podepsáno
pulls.invalid_merge_option=Pro tuto žádost nemůžete použít tuto možnost sloučení.
pulls.merge_conflict=Sloučení selhalo: Došlo ke konfliktu při sloučení. Tip: Zkuste jinou strategii
pulls.merge_conflict=Sloučení selhalo: při slučování došlo ke konfliktu. Tip: zkuste jinou strategii
pulls.merge_conflict_summary=Chybové hlášení
pulls.rebase_conflict=Sloučení selhalo: Došlo ke konfliktu při rebase commitu: %[1]s. Tip: Zkuste jinou strategii
pulls.rebase_conflict=Sloučení selhalo: došlo ke konfliktu při rebase commitu: %[1]s. Tip: zkuste jinou strategii
pulls.rebase_conflict_summary=Chybové hlášení
pulls.unrelated_histories=Sloučení selhalo: Hlavní a základní revize nesdílí společnou historii. Tip: Zkuste jinou strategii
pulls.merge_out_of_date=Sloučení selhalo: Základ byl aktualizován při generování sloučení. Tip: Zkuste to znovu.
pulls.head_out_of_date=Sloučení selhalo: Hlavní revize byla aktualizován při generování sloučení. Tip: Zkuste to znovu.
pulls.unrelated_histories=Sloučení selhalo: hlava a základ revize nesdílí společnou historii. Tip: zkuste jinou strategii
pulls.merge_out_of_date=Sloučení selhalo: základ byl aktualizován při generování sloučení. Tip: zkuste to znovu.
pulls.head_out_of_date=Sloučení selhalo: hlava revize byla aktualizována při generování sloučení. Tip: zkuste to znovu.
pulls.has_merged=Chyba: žádost byla sloučena, nelze ji znovu sloučit nebo změnit cílovou větev.
pulls.push_rejected=Push selhal: nahrání bylo zamítnuto. Zkontrolujte Git hooky pro tento repozitář.
pulls.push_rejected_summary=Úplná zpráva o odmítnutí
pulls.push_rejected_summary=Úplná zpráva o zamítnutí
pulls.push_rejected_no_message=Push selhal: nahrání bylo odmítnuto, ale nebyla nalezena žádná vzdálená zpráva. Zkontrolujte Git hooky pro tento repozitář
pulls.open_unmerged_pull_exists=`Nemůžete provést operaci znovuotevření protože je tu čekající požadavek na natažení (#%d) s identickými vlastnostmi.`
pulls.status_checking=Některé kontroly jsou nedořešeny
@ -2754,6 +2755,8 @@ settings.matrix.room_id_helper = ID místnosti lze získat z webového klienta E
settings.matrix.access_token_helper = Pro tuto akci je doporučeno vytvořit oddělený účet Matrix. Přístupový token lze získat z webového klienta Element (v soukromé/anonymní kartě) > Uživatelské menu (vlevo nahoře) > Všechna nastavení > O aplikaci a pomoc > Rozšířené > Přístupový token (přímo pod adresou domovského serveru). Soukromou/anonymní kartu zavřete (odhlášením token zneplatníte).
release.hide_archive_links = Skrýt automaticky generované archivy
release.hide_archive_links_helper = Pro toto vydání skrýt automaticky generované archivy zdrojového kódu. Užitečné například pokud nahráváte své vlastní.
settings.transfer.button = Převést vlastnictví
settings.transfer.modal.title = Převést vlastnictví
[graphs]
component_loading_info = Tohle může chvíli trvat…
@ -3660,7 +3663,7 @@ owner.settings.cargo.initialize.success=Index Cargo byl úspěšně vytvořen.
owner.settings.cargo.rebuild=Znovu vytvořit index
owner.settings.cargo.rebuild.error=Obnovení Cargo indexu se nezdařilo: %v
owner.settings.cargo.rebuild.success=Cargo Index byl úspěšně obnoven.
owner.settings.cleanuprules.title=Správa pravidel čištění
owner.settings.cleanuprules.title=Pravidla čištění
owner.settings.cleanuprules.add=Přidat pravidlo pro čištění
owner.settings.cleanuprules.edit=Upravit pravidlo pro čištění
owner.settings.cleanuprules.none=Zatím nejsou k dispozici žádná pravidla čištění.

View file

@ -426,7 +426,7 @@ tab_openid=OpenID
oauth_signup_tab=Neues Konto registrieren
oauth_signup_title=Neuen Account fertigstellen
oauth_signup_submit=Konto vervollständigen
oauth_signin_tab=Mit existierendem Konto verbinden
oauth_signin_tab=Mit einem existierenden Konto verbinden
oauth_signin_title=Anmelden um verbundenes Konto zu autorisieren
oauth_signin_submit=Konto verbinden
oauth.signin.error=Beim Verarbeiten der Autorisierungsanfrage ist ein Fehler aufgetreten. Wenn dieser Fehler weiterhin besteht, wende dich bitte an deinen Administrator.
@ -685,7 +685,7 @@ avatar=Profilbild
ssh_gpg_keys=SSH- / GPG-Schlüssel
social=Soziale Konten
applications=Anwendungen
orgs=Organisationen verwalten
orgs=Organisationen
repos=Repositorys
delete=Konto löschen
twofa=Zwei-Faktor-Authentifizierung (TOTP)
@ -759,8 +759,8 @@ password_change_disabled=Benutzer, die nicht von Forgejo verwaltet werden, könn
emails=E-Mail-Adressen
manage_emails=E-Mail-Adressen verwalten
manage_themes=Standard-Theme auswählen
manage_openid=OpenID-Adressen verwalten
manage_themes=Standard-Theme
manage_openid=OpenID-Adressen
email_desc=Deine primäre E-Mail-Adresse wird für Benachrichtigungen, Passwort-Wiederherstellung und, sofern sie nicht versteckt ist, web-basierte Git-Operationen verwendet.
theme_desc=Dies wird dein Standard-Theme auf der Seite sein.
primary=Primär
@ -871,7 +871,7 @@ social_desc=Diese sozialen Konten können verwendet werden, um sich bei deinem K
unbind=Trennen
unbind_success=Das soziale Konto wurde erfolgreich entfernt.
manage_access_token=Zugriffstokens verwalten
manage_access_token=Zugriffstokens
generate_new_token=Neuen Token erzeugen
tokens_desc=Diese Tokens gewähren vollen Zugriff auf dein Konto via die Forgejo-API.
token_name=Token-Name
@ -950,7 +950,7 @@ webauthn_nickname=Nickname
webauthn_delete_key=Sicherheitsschlüssel entfernen
webauthn_delete_key_desc=Wenn du einen Sicherheitsschlüssel entfernst, kannst du dich nicht mehr mit ihm anmelden. Fortfahren?
manage_account_links=Verknüpfte Accounts verwalten
manage_account_links=Verknüpfte Accounts
manage_account_links_desc=Diese externen Accounts sind mit deinem Forgejo-Account verknüpft.
account_links_not_available=Es sind keine externen Accounts mit diesem Forgejo-Account verknüpft.
link_account=Account verbinden
@ -1000,6 +1000,7 @@ additional_repo_units_hint_description = Einen „Mehr Einheiten hinzufügen …
pronouns = Pronomen
pronouns_custom = Eigene
pronouns_unspecified = Nicht spezifiziert
language.title = Standardsprache
[repo]
owner=Besitzer
@ -2738,6 +2739,8 @@ settings.sourcehut_builds.access_token_helper = Zugangstoken der die JOBS:RW-Fre
settings.matrix.access_token_helper = Es wird empfohlen, einen dedizierten Matrix-Account hierfür anzulegen. Der Zugangstoken kann in einem Incognito-Tab über den Element-Webclient geholt werden: Benutzermenü (oben links) > Alle Einstellungen > Hilfe & Über > Erweitert > Zugangstoken (direkt unter der Homeserver-URL). Schließe das Incognito-Tab dann (Abmelden würde den Token ungültig werden lassen).
release.hide_archive_links = Automatisch generierte Archive verstecken
release.hide_archive_links_helper = Verstecke automatisch generierte Quellcodearchive für diesen Release. Zum Beispiel, wenn du deine eigenen hochlädst.
settings.transfer.button = Besitz übertragen
settings.transfer.modal.title = Besitz übertragen
[graphs]
@ -3627,7 +3630,7 @@ owner.settings.cargo.rebuild=Index neu erstellen
owner.settings.cargo.rebuild.description=Neubauen kann hilfreich sein, wenn der Index nicht mit den gespeicherten Cargo-Paketen synchronisiert ist.
owner.settings.cargo.rebuild.error=Cargo-Index konnte nicht neu erstellt werden: %v
owner.settings.cargo.rebuild.success=Der Cargo-Index wurde erfolgreich neu erstellt.
owner.settings.cleanuprules.title=Bereinigungsregeln verwalten
owner.settings.cleanuprules.title=Bereinigungsregeln
owner.settings.cleanuprules.add=Bereinigungsregel hinzufügen
owner.settings.cleanuprules.edit=Bereinigungsregel bearbeiten
owner.settings.cleanuprules.none=Es bestehen derzeit keine Bereinigungsregeln.

View file

@ -803,3 +803,7 @@ teams.settings = Agordoj
[packages]
npm.details.tag = Etikedo
[search]
search = Serĉi...

View file

@ -116,12 +116,12 @@ filter = I-filter
filter.clear = I-clear ang mga filter
filter.is_archived = Naka-archive
filter.not_archived = Hindi naka-archive
filter.is_fork = Naka-fork
filter.not_fork = Hindi naka-fork
filter.is_mirror = Naka-mirror
filter.not_mirror = Hindi naka-mirror
filter.is_template = Template
filter.not_template = Hindi template
filter.is_fork = Mga fork
filter.not_fork = Hindi mga fork
filter.is_mirror = Mga mirror
filter.not_mirror = Hindi mga mirror
filter.is_template = Mga template
filter.not_template = Hindi mga template
filter.public = Publiko
filter.private = Pribado
notifications = Mga Abiso
@ -401,7 +401,7 @@ login_openid = OpenID
oauth_signup_tab = Mag-rehistro ng Bagong Account
oauth_signup_title = Kumpletuhin ang Bagong Account
oauth_signup_submit = Kumpletuhin ang Account
oauth_signin_tab = I-link sa Umiiral na Account
oauth_signin_tab = Mag-link sa umiiral na account
oauth_signin_submit = I-link ang Account
oauth.signin.error.access_denied = Tinanggihan ang hiling ng pahintulutan.
oauth.signin.error.temporarily_unavailable = Nabigo ang awtorisasyon dahil pansamantalang hindi available ang authentication server. Mangyaring subukan muli sa ibang pagkakataon.
@ -409,7 +409,7 @@ openid_connect_submit = Kumonekta
openid_connect_title = Kumonekta sa umiiral na account
openid_connect_desc = Ang piniling OpenID URI ay hindi alam. Iugnay iyan sa bagong account dito.
invalid_code = Ang iyong confirmation code ay hindi wasto o nag-expire na.
oauth_signin_title = Mag-sign In para Pahintulutan ang Naka-link na Account
oauth_signin_title = Mag-sign in para pahintulutan ang naka-link na account
invalid_code_forgot_password = Ang iyong confirmation code ay hindi wasto o nag-expire na. Mag-click <a href="%s">dito</a> para magsimula ng bagong session.
confirmation_mail_sent_prompt = Ang isang bagong email pang-kumpirma ay ipinadala sa <b>%s</b>. Pakisuri ang iyong inbox sa loob ng %s para tapusin ang proseso ng pagrehistro. Kung mali ang email, maari kang mag-log in, at humingi ng isa pang email pang-kumpirma na ipapadala sa ibang address.
invalid_password = Ang iyong password ay hindi tugma sa password na ginamit para gawin ang account.
@ -522,7 +522,7 @@ CommitChoice = Pagpili ng commit
TreeName = Path ng file
Content = Nilalaman
SSPISeparatorReplacement = Pang-hiwalay
SSPIDefaultLanguage = Default na Wika
SSPIDefaultLanguage = Default na wika
CommitSummary = Pangkalahatang-ideya ng commit
glob_pattern_error = ` hindi angkop ang glob pattern: %s`
require_error = ` hindi maaring walang laman.`
@ -643,11 +643,11 @@ security = Seguridad
avatar = Avatar
ssh_gpg_keys = Mga SSH / GPG key
applications = Mga Aplikasyon
orgs = Pamahalaan ng mga organisasyon
orgs = Ipamahala ang mga organisasyon
repos = Mga Repositoryo
delete = Burahin ang Account
twofa = Authentikasyong two-factor (TOTP)
account_link = Mga Naka-link na Account
account_link = Mga naka-link na account
uid = UID
webauthn = Authentikasyong two-factor (Mga security key)
blocked_users = Mga na-block na user
@ -694,7 +694,7 @@ update_avatar = I-update ang avatar
delete_current_avatar = Burahin ang kasalukuyang avatar
uploaded_avatar_not_a_image = Ang na-upload na file ay hindi isang larawan.
comment_type_group_assignee = Mangangasiwa
social = Mga Social Account
social = Mga social account
biography_placeholder = Sabihin sa amin ng kaunti tungkol sa iyong sarili! (Maaari mong gamitin ang Markdown)
change_username_prompt = Tandaan: Ang pagpalit ng username ay papalitan din ang URL ng iyong account.
organization = Mga Organisasyon
@ -738,18 +738,18 @@ change_password_success = Na-update na ang iyong password. Mag-sign in gamit ng
password_change_disabled = Hindi mababago ng mga di-lokal na gumagamit ang kanilang password sa pamamagitan ng Forgejo web interface.
emails = Mga email address
manage_emails = Ipamahala ang mga email address
manage_themes = Piliin ang default na tema
manage_openid = Ipamahala ang mga OpenID address
manage_themes = Default na tema
manage_openid = Mga OpenID address
email_desc = Ang iyong pangunahing email address ay gagamitin para sa mga notification, pag-recover ng password at, kung hindi tinago, mga Git operation na batay sa web.
theme_desc = Ito ang iyong magiging default na tema sa buong site.
primary = Panguna
activated = Naka-activate
requires_activation = Nangangailangan ng activation
primary_email = Gawing Pangunahin
activate_email = Ipadala ang Activation
activations_pending = Nakabinbin ang mga Activation
primary_email = Gawing pangunahin
activate_email = Ipadala ang activation
activations_pending = Nakabinbin ang mga activation
delete_email = Tanggalin
email_deletion = Tanggalin ang Email Address
email_deletion = Tanggalin ang email address
email_deletion_success = Tinanggal na ang email address.
theme_update_success = Binago na ang iyong tema.
theme_update_error = Hindi umiiral ang piniling tema.
@ -775,7 +775,7 @@ gpg_helper = <strong>Kailangan ng tulong?</strong> Tignan ang guide <a href="%s"
add_new_key = Magdagdag ng SSH key
add_new_gpg_key = Magdagdag ng GPG key
key_content_gpg_placeholder = Nagsisimula sa "-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----"
add_new_principal = Magdagdag ng Principal
add_new_principal = Magdagdag ng principal
ssh_key_been_used = Dinagdag na ang SSH key na ito sa server.
ssh_key_name_used = Ang isang SSH key na may katulad na pangalan ay umiiral na sa iyong account.
ssh_principal_been_used = Dinagdag na ang principal na ito sa server.
@ -830,7 +830,7 @@ manage_social = Ipamahala ang mga Nauugnay na Social Account
social_desc = Ang mga social account na ito ay magagamit para mag-sign in sa iyong account. Siguraduhing kilala mo silang lahat.
unbind = I-unlink
unbind_success = Matagumpay na tinanggal ang social account.
manage_access_token = Ipamahala ang mga access token
manage_access_token = Mga access token
generate_new_token = Gumawa ng bagong token
token_name = Pangalan ng token
generate_token = I-generate ang token
@ -913,10 +913,10 @@ webauthn_nickname = Palayaw
webauthn_delete_key = Tanggalin ang security key
webauthn_key_loss_warning = Kung mawala mo ang iyong mga security key, mawawalan ka ng access sa iyong account.
webauthn_alternative_tip = Baka gusto mong mag-configure ng isa pang paraan ng authentikasyon.
manage_account_links = Ipamahala ang mga Naka-link na Account
manage_account_links = Mga naka-link na account
account_links_not_available = Kasalukuyang walang mga naka-link na panlabas na account sa iyong Forgejo account.
link_account = Mag-link ng Account
remove_account_link = Tanggalin ang Naka-link na Account
link_account = Mag-link ng account
remove_account_link = Tanggalin ang naka-link na account
visibility.limited = Limitado
visibility.private = Pribado
visibility.private_tooltip = Makikita lang ng mga miyembro ng mga organisasyon na sinali mo
@ -937,12 +937,13 @@ remove_account_link_desc = Ang pagtanggal ng naka-link na account ay babawiin an
visibility.public_tooltip = Makikita ng lahat
hints = Mga Pahiwatig
additional_repo_units_hint_description = Magpakita ng "Magdagdag pa ng mga unit..." na button para sa mga repositoryo na hindi naka-enable ang lahat ng mga available na unit.
additional_repo_units_hint = Hikayatin ang pag-enable ng karagdagang mga unit ng repositoryo
additional_repo_units_hint = Imungkahi na i-enable ng karagdagang mga unit ng repositoryo
update_hints = I-update ang mga pahiwatig
update_hints_success = Na-update na ang mga pahiwatig.
pronouns_custom = Pasadya
pronouns_unspecified = Hindi natakda
pronouns = Mga panghalip
language.title = Default na wika
[repo]
template_description = Ang mga template na repositoryo ay pinapayagan ang mga gumagamit na mag-generate ng mga bagong repositoryo na may magkatulad na istraktura ng direktoryo, mga file, at opsyonal na mga setting.
@ -1393,8 +1394,8 @@ activity.title.prs_opened_by = %s inimungkahi ni/ng %s
pulls.cant_reopen_deleted_branch = Hindi mabuksang muli ang hiling sa paghatak na ito dahil nabura ang branch.
issues.new = Bagong isyu
issues.commented_at = `iniwan ang komento <a href="#%s">%s</a>`
editor.patch = Ilapat ang Patch
editor.new_patch = Bagong Patch
editor.patch = Ilapat ang patch
editor.new_patch = Bagong patch
editor.create_new_branch = Gumawa ng <strong>bagong branch</strong> para sa commit na ito at simulan ang hiling sa paghatak.
editor.create_new_branch_np = Gumawa ng <strong>bagong branch</strong> para sa commit na ito.
editor.invalid_commit_mail = Hindi wastong mail para sa paggawa ng commit.
@ -1473,6 +1474,71 @@ activity.period.semiyearly = 6 na buwan
activity.period.yearly = 1 taon
issues.new.title_empty = Hindi maaaring walang laman ang pamagat
issues.new.projects = Mga proyeko
settings.transfer_perform = Gawin ang paglipat
settings.transfer_abort = Ipagpaliban ang paglipat
settings.transfer_owner = Bagong may-ari
pulls.tab_conversation = Pag-uusap
pulls.tab_files = Nabagong mga file
settings.new_owner_blocked_doer = Hinarang ka ng bagong may-ari.
settings.transfer.rejected = Tinanggihan ang paglipat ng [repository].
settings.transfer.success = Matagumpay na inilipat ang [repository].
settings.transfer.modal.title = Ilipat ang [ownership]
diff.view_file = Tingnan ang file
diff.parent =magulang
diff.stats_desc = <strong>%d nabagong mga file</strong> na may <strong> %d mga pagdagdag</strong> at <strong> %d mga pagtanggal</strong>
commits.commits = Mga commit
commits.ssh_key_fingerprint = Fingerprint ng SSH key
commits.signed_by_untrusted_user_unmatched = Nilagdaan ng hindi pinagkakatiwalaan na user na hindi tumutugma sa taga-commit
commits.view_path = Tignan sa puntong ito sa kasaysayan
commit.operations = Mga operasyon
commit.revert-content = Piliin ang branch na ibabalik sa:
commit.cherry-pick = I-cherry-pick
commit.cherry-pick-header = I-cherry-pick: %s
commit.cherry-pick-content = Piliin ang branch na iche-cherry-pick sa:
editor.fail_to_update_file = Nabigong baguhin/gawin ang file na "%s".
commitstatus.error = Error
projects.deletion_desc = Ang pagbura ng proyekto ay tatanggalin ito sa lahat ng mga kaugnay na isyu. Magpatuloy?
projects.template.desc = Template
projects.template.desc_helper = Pumili ng template ng proyekto para magsimula
editor.cannot_commit_to_protected_branch = Hindi makaka-commit sa naka-protekta na branch na "%s".
editor.add_subdir = Magdagdag ng direktoryo…
editor.unable_to_upload_files = Nabigong i-upload ang mga file sa "%s" na may error: %v
editor.upload_file_is_locked = Ang file na "%s" ay na lock ng %s.
editor.push_rejected = Tinanggihan ng server ang pagbabago. Pakisuri ang mga Git hook.
editor.commit_id_not_matching = Nabago ang file habang ine-edit mo. I-commit sa bagong branch at i-merge.
editor.push_out_of_date = Mukhang luma ang push.
editor.push_rejected_no_message = Hindi tinanggap ng server ang pagbabago nang walang mensahe. Pakisuri ang mga Git hook.
projects.column.new_submit = Gumawa ng column
projects.column.new = Bagong column
projects.column.delete = Burahin ang column
projects.column.deletion_desc = Ang pagbura ng column ng proyekto ay ililipat ang lahat ng mga kaugnay na isyu sa default na column. Magpatuloy?
projects.column.set_default = Itakda bilang default
projects.column.set_default_desc = Itakda ang column na ito bilang default para sa mga hindi nakategorya na isyu at mga pull
editor.commit_empty_file_header = Mag-commit ng walang lamang file
editor.commit_empty_file_text = Walang laman ang file na iko-commit mo. Magpatuloy?
editor.upload_files_to_dir = I-upload ang mga file sa "%s"
commits.no_commits = Walang mga karaniwang commit. Ang "%s" at "%s" ay may ganap na magkakaibang kasaysayan.
editor.fail_to_update_file_summary = Mensahe ng error:
editor.no_commit_to_branch = Hindi direktang maka-commit sa branch dahil:
editor.user_no_push_to_branch = Hindi makaka-push ang user sa branch
editor.require_signed_commit = Nangangailangan ng branch ng naka-sign na commit
editor.cherry_pick = I-cherry-pick ang %s sa:
commits.search_branch = Itong branch
commits.browse_further = Higit pang mag-browse
commits.renamed_from = Na-rename mula sa %s
ext_issues = Access sa mga external na isyu
ext_issues.desc = Mag-link sa external na issue tracker.
projects.new_subheader = I-coordinate, subaybayan, at i-update ang iyong trabaho sa isang lugar, para manatiling transparent at nasa iskedyul ang mga proyekto.
projects.edit_subheader = Inaayos ng mga proyekto ang mga isyu at sinusubaybayan ang pag-unlad.
projects.edit_success = Na-update na ang proyekto na "%s".
projects.type.basic_kanban = Basic na kanban
projects.type.bug_triage = Pag-uuri ng bug
projects.column.edit = I-edit ang column
projects.column.edit_title = Pangalan
projects.column.new_title = Pangalan
projects.card_type.desc = Mga preview ng card
commits.desc = I-browse ang history ng pagbabago ng source code.
commits.search.tooltip = Maari kang mag-prefix ng mga keyword gamit ang "author:", "committer:", "after:", o "before:", hal. "revert author:Nijika before:2022-10-09".
[search]
commit_kind = Maghanap ng mga commit...

View file

@ -147,7 +147,7 @@ filter.clear = Effacer le filtre
filter.is_archived = Archivé
filter.not_archived = Non archivé
filter.is_fork = Bifurcations
filter.not_fork = Non dupliqué
filter.not_fork = Non bifurqué
filter.not_mirror = Non miroirs
filter.is_template = Modèles
filter.not_template = Non modèles
@ -479,7 +479,7 @@ activate_email.text=Veuillez cliquer sur le lien suivant pour vérifier votre ad
register_notify=Bienvenue sur Forgejo
register_notify.title=%[1]s, bienvenue à %[2]s
register_notify.text_1=ceci est votre courriel de confirmation d'inscription pour %s!
register_notify.text_2=Vous pouvez maintenant vous connecter avec le nom d'utilisateur : %s.
register_notify.text_2=Vous pouvez maintenant vous connecter avec le nom d'utilisateur : %s
register_notify.text_3=Si ce compte a été créé pour vous par une autre personne, veuillez <a href="%s">définir votre mot de passe</a> d'abord.
reset_password=Récupérer votre compte
@ -686,9 +686,9 @@ password=Mot de passe
security=Sécurité
avatar=Avatar
ssh_gpg_keys=Clés SSH / GPG
social=Réseaux Sociaux
social=Réseaux sociaux
applications=Applications
orgs=Gérer les organisations
orgs=Organisations
repos=Dépôts
delete=Supprimer le compte
twofa=Authentification à deux facteurs
@ -762,8 +762,8 @@ password_change_disabled=Les mots de passes des comptes utilisateurs externes ne
emails=Adresses courriels
manage_emails=Gérer les adresses courriels
manage_themes=Sélectionner le thème par défaut
manage_openid=Gérer les adresses OpenID
manage_themes=Thème par défaut
manage_openid=Adresses OpenID
email_desc=Votre adresse courriel principale sera utilisée pour les notifications, la récupération de mot de passe et, à condition qu'elle ne soit pas cachée, les opérations Git basées sur le Web.
theme_desc=Ce sera votre thème par défaut sur le site.
primary=Principale
@ -874,7 +874,7 @@ social_desc=Ces comptes sociaux peuvent être utilisés pour vous connecter à v
unbind=Dissocier
unbind_success=Le compte social a été supprimé avec succès.
manage_access_token=Gérer les jetons d'accès
manage_access_token=Jetons d'accès
generate_new_token=Générer un nouveau jeton
tokens_desc=Ces jetons permettent l'accès à votre compte à travers l'API Forgejo.
token_name=Nom du jeton
@ -956,10 +956,10 @@ webauthn_delete_key_desc=Si vous retirez une clé de sécurité, vous ne pourrez
webauthn_key_loss_warning=Si vous perdez vos clés de sécurité, vous perdrez laccès à votre compte.
webauthn_alternative_tip=Vous devriez configurer une méthode dauthentification supplémentaire.
manage_account_links=Gérer les comptes liés
manage_account_links=Comptes liés
manage_account_links_desc=Ces comptes externes sont liés à votre compte Forgejo.
account_links_not_available=Il n'y a pour l'instant pas de compte externe connecté à votre compte Forgejo.
link_account=Lier un Compte
link_account=Lier un compte
remove_account_link=Supprimer un compte lié
remove_account_link_desc=La suppression d'un compte lié révoquera son accès à votre compte Forgejo. Continuer ?
remove_account_link_success=Le compte lié a été supprimé.
@ -1003,6 +1003,7 @@ update_hints_success = Les suggestions ont été mises à jour.
pronouns_custom = Personnalisés
pronouns = Pronoms
pronouns_unspecified = Non spécifié
language.title = Langue par défaut
[repo]
new_repo_helper=Un dépôt contient tous les fichiers dun projet, ainsi que lhistorique de leurs modifications. Vous avez déjà ça ailleurs ? <a href="%s">Migrez-le ici.</a>
@ -1012,7 +1013,7 @@ repo_name=Nom du dépôt
repo_name_helper=Idéalement, le nom d'un dépôt devrait être court, mémorisable et unique.
repo_size=Taille du dépôt
template=Modèle
template_select=Sélectionner un modèle
template_select=Sélectionner un modèle.
template_helper=Faire de ce dépôt un modèle
template_description=Les référentiels de modèles permettent aux utilisateurs de générer de nouveaux référentiels avec la même structure de répertoire, fichiers et paramètres optionnels.
visibility=Visibilité
@ -1087,20 +1088,20 @@ language_other=Autre
adopt_search=Entrez un nom dutilisateur pour rechercher les dépôts dépossédés… (laissez vide pour tous trouver)
adopt_preexisting_label=Adopter les fichiers
adopt_preexisting=Adopter les fichiers préexistants
adopt_preexisting_content=Créer un dépôt à partir de %s.
adopt_preexisting_content=Créer un dépôt à partir de %s
adopt_preexisting_success=Fichiers adoptés et dépôt créé depuis %s
delete_preexisting_label=Supprimer
delete_preexisting=Supprimer les fichiers préexistants
delete_preexisting_content=Supprimer les fichiers dans %s
delete_preexisting_success=Fichiers dépossédés supprimés dans %s.
delete_preexisting_success=Fichiers dépossédés supprimés dans %s
blame_prior=Voir le blame avant cette modification
blame.ignore_revs=Les révisions dans <a href="%s">.git-blame-ignore-revs</a> sont ignorées. Vous pouvez quand même <a href="%s">voir ces blâmes</a>.
blame.ignore_revs.failed=Impossible d'ignorer les révisions dans <a href="%s">.git-blame-ignore-revs</a>.
author_search_tooltip=Affiche un maximum de 30 utilisateurs
tree_path_not_found_commit=Le chemin %[1]s nexiste pas dans la révision %[2]s.
tree_path_not_found_branch=Le chemin %[1]s nexiste pas dans la branche %[2]s.
tree_path_not_found_tag=Le chemin %[1]s nexiste pas dans létiquette %[2]s.
tree_path_not_found_commit=Le chemin %[1]s nexiste pas dans la révision %[2]s
tree_path_not_found_branch=Le chemin %[1]s nexiste pas dans la branche %[2]s
tree_path_not_found_tag=Le chemin %[1]s nexiste pas dans létiquette %[2]s
transfer.accept=Accepter le transfert
transfer.accept_desc=`Transférer à "%s"`
@ -1163,7 +1164,7 @@ migrate.permission_denied=Vous n'êtes pas autorisé à importer des dépôts lo
migrate.permission_denied_blocked=Vous ne pouvez pas importer depuis des hôtes interdits, veuillez demander à l'administrateur de vérifier les paramètres ALLOWED_DOMAINS/ALLOW_LOCALNETWORKS/BLOCKED_DOMAINS.
migrate.invalid_local_path=Le chemin local nest pas valide, nexiste pas ou nest pas un dossier.
migrate.invalid_lfs_endpoint=Le point d'accès LFS n'est pas valide.
migrate.failed=Echec de migration: %v
migrate.failed=Échec de migration: %v
migrate.migrate_items_options=Un jeton d'accès est requis pour migrer des éléments supplémentaires
migrated_from=Migré de <a href="%[1]s">%[2]s</a>
migrated_from_fake=Migré de %[1]s
@ -1184,7 +1185,7 @@ migrate.migrating_git=Migration des données Git
migrate.migrating_topics=Migration des sujets
migrate.migrating_milestones=Migration des jalons
migrate.migrating_labels=Migration des labels
migrate.migrating_releases=Migration des publications.
migrate.migrating_releases=Migration des publications
migrate.migrating_issues=Migration des tickets
migrate.migrating_pulls=Migration des demandes d'ajout
migrate.cancel_migrating_title=Annuler la migration
@ -1229,7 +1230,7 @@ project_board=Projets
packages=Paquets
actions=Actions
labels=Labels
org_labels_desc=Les labels d'une organisation peuvent être utilisés avec <strong>tous les dépôts</strong> de cette organisation.
org_labels_desc=Les labels d'une organisation peuvent être utilisés avec <strong>tous les dépôts</strong> de cette organisation
org_labels_desc_manage=gérer
milestones=Jalons
@ -1307,7 +1308,7 @@ editor.add=Ajouter %s
editor.update=Actualiser %s
editor.delete=Supprimer %s
editor.patch=Appliquer le correctif
editor.patching=Correction:
editor.patching=Correction:
editor.fail_to_apply_patch=`Impossible d'appliquer le correctif "%s"`
editor.new_patch=Nouveau correctif
editor.commit_message_desc=Ajouter une description détaillée facultative…
@ -1346,15 +1347,15 @@ editor.cannot_commit_to_protected_branch=Impossible de créer une révision sur
editor.no_commit_to_branch=Impossible d'enregistrer la révision directement sur la branche parce que :
editor.user_no_push_to_branch=L'utilisateur ne peut pas pousser vers la branche
editor.require_signed_commit=Cette branche nécessite une révision signée
editor.cherry_pick=Picorer %s vers:
editor.revert=Rétablir %s sur:
editor.cherry_pick=Picorer %s vers:
editor.revert=Rétablir %s sur:
commits.desc=Naviguer dans l'historique des modifications.
commits.commits=Révisions
commits.no_commits=Pas de révisions en commun. "%s" et "%s" ont des historiques entièrement différents.
commits.nothing_to_compare=Ces branches sont égales.
commits.search=Rechercher des révisions…
commits.search.tooltip=Vous pouvez utiliser les mots-clés "author:", "committer:", "after:", ou "before:" pour filtrer votre recherche, ex.: "revert author:Alice before:2019-01-13".
commits.search.tooltip=Vous pouvez utiliser les mots-clés "author:", "committer:", "after:", ou "before:" pour filtrer votre recherche, ex.: "revert author:Alice before:2019-01-13".
commits.find=Chercher
commits.search_all=Toutes les branches
commits.author=Auteur
@ -1395,7 +1396,7 @@ projects.new=Nouveau projet
projects.new_subheader=Coordonnez, surveillez, et mettez à jour votre travail en un seul endroit, afin que les projets restent transparents et dans les délais.
projects.create_success=Le projet "%s" a été créé.
projects.deletion=Supprimer le projet
projects.deletion_desc=Supprimer un projet efface également de tous les tickets liés. Voulez vous continuer?
projects.deletion_desc=Supprimer un projet efface également de tous les tickets liés. Voulez vous continuer?
projects.deletion_success=Le projet a été supprimé.
projects.edit=Modifier les projets
projects.edit_subheader=Les projets organisent les tickets et la progression.
@ -1413,7 +1414,7 @@ projects.column.new_title=Nom
projects.column.new_submit=Créer une colonne
projects.column.new=Nouvelle colonne
projects.column.set_default=Définir par défaut
projects.column.set_default_desc=Les tickets et demandes dajout non-catégorisés seront placés dans cette colonne.
projects.column.set_default_desc=Les tickets et demandes dajout non-catégorisés seront placés dans cette colonne
projects.column.unset_default=Défaire par défaut
projects.column.unset_default_desc=Les tickets et demandes d'ajouts non-catégorisés seront placés dans une colonne idoine.
projects.column.delete=Supprimer la colonne
@ -1470,15 +1471,15 @@ issues.label_templates.info=Il n'existe pas encore de label. Créez-en un avec
issues.label_templates.helper=Sélectionnez un jeu de label
issues.label_templates.use=Utiliser le jeu de labels
issues.label_templates.fail_to_load_file=Impossible de charger le fichier de modèle de label « %s » : %v
issues.add_label=a ajouté le label %s %s.
issues.add_labels=a ajouté les labels %s %s.
issues.remove_label=a retiré le label %s %s.
issues.remove_labels=a supprimé les labels %s %s.
issues.add_remove_labels=a ajouté le label %s et supprimé %s %s.
issues.add_label=a ajouté le label %s %s
issues.add_labels=a ajouté les labels %s %s
issues.remove_label=a retiré le label %s %s
issues.remove_labels=a supprimé les labels %s %s
issues.add_remove_labels=a ajouté le label %s et supprimé %s %s
issues.add_milestone_at=`a ajouté ça au jalon <b>%s</b> %s.`
issues.add_project_at=`a ajouté ça au projet <b>%s</b> %s.`
issues.change_milestone_at=`a remplacé le jalon <b><strike>%s</strike></b> par <b>%s</b> %s.`
issues.change_project_at=`a remplacé le projet <b><strike>%s</strike></b> par <b>%s</b> %s.`
issues.change_milestone_at=`a remplacé le jalon <b>%s</b> par <b>%s</b> %s`
issues.change_project_at=`a remplacé le projet <b>%s</b> par <b>%s</b> %s`
issues.remove_milestone_at=`a supprimé ça du jalon <b>%s</b> %s.`
issues.remove_project_at=`a supprimé ça du projet <b>%s</b> %s.`
issues.deleted_milestone=`(supprimé)`
@ -1540,8 +1541,8 @@ issues.action_assignee_no_select=Pas d'assignataire
issues.action_check=Cocher/Décocher
issues.action_check_all=Cocher/Décocher tous les éléments
issues.opened_by=créé %[1]s par <a href="%[2]s">%[3]s</a>
pulls.merged_by=par <a href="%[2]s">%[3]s</a> fusionné %[1]s.
pulls.merged_by_fake=par %[2]s fusionné %[1]s.
pulls.merged_by=par <a href="%[2]s">%[3]s</a> fusionné %[1]s
pulls.merged_by_fake=par %[2]s fusionné %[1]s
issues.closed_by=de <a href="%[2]s">%[3]s</a>, clôt %[1]s
issues.opened_by_fake=%[1]s ouvert par %[2]s
issues.closed_by_fake=de %[2]s, clôt %[1]s
@ -1553,7 +1554,7 @@ issues.draft_title=Brouillon
issues.num_comments_1=%d commentaire
issues.num_comments=%d commentaires
issues.commented_at=`a commenté <a href="#%s"> %s</a>.`
issues.delete_comment_confirm=Êtes-vous certain de vouloir supprimer ce commentaire?
issues.delete_comment_confirm=Êtes-vous certain de vouloir supprimer ce commentaire?
issues.context.copy_link=Copier le lien
issues.context.quote_reply=Citer et répondre
issues.context.reference_issue=Référencer dans un nouveau ticket
@ -1590,7 +1591,7 @@ issues.role.first_time_contributor_helper=C'est la première contribution de cet
issues.role.contributor=Contributeur
issues.role.contributor_helper=Cet utilisateur a déjà des révisions dans le dépôt.
issues.re_request_review=Redemander une évaluation
issues.is_stale=Cette demande dajout a été corrigée depuis sa dernière évaluation.
issues.is_stale=Cette demande dajout a été corrigée depuis sa dernière évaluation
issues.remove_request_review=Retirer la demande dévaluation
issues.remove_request_review_block=Impossible de retirer la demande dévaluation
issues.dismiss_review=Révoquer lévaluation
@ -1655,7 +1656,7 @@ issues.tracker=Minuteur
issues.start_tracking_short=Démarrer le chronomètre
issues.start_tracking=Démarrer le suivi du temps
issues.start_tracking_history=`a commencé son travail %s.`
issues.tracker_auto_close=Le minuteur sera automatiquement arrêté quand le ticket sera fermé.
issues.tracker_auto_close=Le minuteur sera automatiquement arrêté quand le ticket sera fermé
issues.tracking_already_started=`Vous avez déjà un minuteur en cours sur <a href="%s">un autre ticket</a> !`
issues.stop_tracking=Arrêter le chronomètre
issues.stop_tracking_history=`a fini de travailler %s.`
@ -1724,23 +1725,23 @@ issues.dependency.add_error_cannot_create_circular=Vous ne pouvez pas créer une
issues.dependency.add_error_dep_not_same_repo=Les deux tickets doivent être dans le même dépôt.
issues.review.self.approval=Vous ne pouvez approuver vos propres demandes d'ajout.
issues.review.self.rejection=Vous ne pouvez demander de changements sur vos propres demandes de changement.
issues.review.approve=a approuvé ces modifications %s.
issues.review.comment=a évalué cette demande dajout %s.
issues.review.approve=a approuvé ces modifications %s
issues.review.comment=a évalué cette demande dajout %s
issues.review.dismissed=a révoqué lévaluation de %s %s
issues.review.dismissed_label=Révoquée
issues.review.left_comment=laisser un commentaire
issues.review.content.empty=Vous devez laisser un commentaire indiquant le(s) changement(s) demandé(s).
issues.review.reject=a requis les changements %s
issues.review.wait=a été sollicité pour évaluer cette demande dajout %s.
issues.review.add_review_request=a demandé à %s une évaluation %s.
issues.review.remove_review_request=a retiré la demande dévaluation pour %s %s.
issues.review.remove_review_request_self=a refusé dévaluer cette demande dajout %s.
issues.review.wait=a été sollicité pour évaluer cette demande dajout %s
issues.review.add_review_request=a demandé à %s une évaluation %s
issues.review.remove_review_request=a retiré la demande dévaluation pour %s %s
issues.review.remove_review_request_self=a refusé dévaluer cette demande dajout %s
issues.review.pending=En attente
issues.review.pending.tooltip=Ce commentaire n'est pas encore visible par les autres utilisateurs. Pour soumettre vos commentaires en attente, sélectionnez "%s" → "%s/%s/%s" en haut de la page.
issues.review.review=Évaluation
issues.review.reviewers=Évaluateurs
issues.review.outdated=Périmé
issues.review.outdated_description=Le contenu a changé depuis que ce commentaire a été fait.
issues.review.outdated_description=Le contenu a changé depuis que ce commentaire a été fait
issues.review.option.show_outdated_comments=Afficher les commentaires obsolètes
issues.review.option.hide_outdated_comments=Masquer les commentaires obsolètes
issues.review.show_outdated=Afficher les révisions périmées
@ -1749,7 +1750,7 @@ issues.review.show_resolved=Développer
issues.review.hide_resolved=Réduire
issues.review.resolve_conversation=Clore la conversation
issues.review.un_resolve_conversation=Rouvrir la conversation
issues.review.resolved_by=a marqué cette conversation comme résolue.
issues.review.resolved_by=a marqué cette conversation comme résolue
issues.assignee.error=Tous les assignés n'ont pas été ajoutés en raison d'une erreur inattendue.
issues.reference_issue.body=Corps
issues.content_history.deleted=a supprimé
@ -1783,11 +1784,11 @@ pulls.switch_head_and_base=Passez de head à base
pulls.filter_branch=Filtre de branche
pulls.no_results=Aucun résultat trouvé.
pulls.show_all_commits=Afficher toutes les révisions
pulls.show_changes_since_your_last_review=Affiche les modifications depuis votre dernière évaluation.
pulls.show_changes_since_your_last_review=Affiche les modifications depuis votre dernière évaluation
pulls.showing_only_single_commit=Affiche uniquement les changements de la révision %[1]s
pulls.showing_specified_commit_range=Affichage des changements filtré entre %[1]s..%[2]s
pulls.select_commit_hold_shift_for_range=Maintenir Maj et cliquer sur des révisions pour faire un intervalle
pulls.review_only_possible_for_full_diff=Une évaluation n'est possible que lorsque vous affichez le différentiel complet.
pulls.review_only_possible_for_full_diff=Une évaluation n'est possible que lorsque vous affichez le différentiel complet
pulls.filter_changes_by_commit=Filtrer par révision
pulls.nothing_to_compare=Ces branches sont identiques. Il ny a pas besoin de créer une demande d'ajout.
pulls.nothing_to_compare_and_allow_empty_pr=Ces branches sont égales. Cette demande d'ajout sera vide.
@ -1795,7 +1796,7 @@ pulls.has_pull_request='Il existe déjà une demande d'ajout entre ces deux bran
pulls.create=Créer une demande d'ajout
pulls.title_desc_few=souhaite fusionner %[1]d révision(s) depuis <code>%[2]s</code> vers <code id="branch_target">%[3]s</code>
pulls.merged_title_desc_few=a fusionné %[1]d révision(s) à partir de <code>%[2]s</code> vers <code>%[3]s</code> %[4]s
pulls.change_target_branch_at=`a remplacée la branche cible <b><strike>%s</strike></b> par <b>%s</b> %s.`
pulls.change_target_branch_at=`a remplacée la branche cible <b>%s</b> par <b>%s</b> %s`
pulls.tab_conversation=Discussion
pulls.tab_commits=Révisions
pulls.tab_files=Fichiers Modifiés
@ -1858,8 +1859,8 @@ pulls.merge_conflict=Échec de la fusion : il y a eu un conflit lors de la fusio
pulls.merge_conflict_summary=Message d'erreur
pulls.rebase_conflict=Fusion échouée : il y a eu un conflit lors du rebasage de la révision %[1]s. Astuce : Essayez une stratégie différente
pulls.rebase_conflict_summary=Message d'erreur
pulls.unrelated_histories=Échec de la fusion: La tête de fusion et la base ne partagent pas d'historique commun. Indice : Essayez une stratégie différente
pulls.merge_out_of_date=Échec de la fusion: La base a été mise à jour en cours de fusion. Indice : Réessayez.
pulls.unrelated_histories=Échec de la fusion: La tête de fusion et la base ne partagent pas d'historique commun. Indice: Essayez une stratégie différente
pulls.merge_out_of_date=Échec de la fusion: La base a été mise à jour en cours de fusion. Indice: Réessayez.
pulls.head_out_of_date=Échec de la fusion : Len-tête a été mis à jour pendant la fusion. Conseil : réessayez.
pulls.has_merged=Échec : La demande dajout est déjà fusionnée, vous ne pouvez plus la fusionner, ni modifier sa branche cible.
pulls.push_rejected=Échec du push : la soumission a été rejetée. Revoyez les Git hook pour ce dépôt.
@ -1892,7 +1893,7 @@ pulls.clear_merge_message=Effacer le message de fusion
pulls.clear_merge_message_hint=Effacer le message de fusion ne supprimera que le message de la révision, mais pas les pieds de révision générés tels que "Co-Authored-By:".
pulls.auto_merge_button_when_succeed=(Lorsque les vérifications ont réussi)
pulls.auto_merge_when_succeed=Fusionner automatiquement si toutes les vérifications passent.
pulls.auto_merge_when_succeed=Fusionner automatiquement si toutes les vérifications passent
pulls.auto_merge_newly_scheduled=La demande d'ajout était programmée pour fusionner lorsque toutes les vérifications aurait réussi.
pulls.auto_merge_has_pending_schedule=%[1]s Ont planifié cette demande d'ajout pour fusionner automatiquement lorsque toutes les vérifications réussissent %[2]s.
@ -1906,7 +1907,7 @@ pulls.auto_merge_canceled_schedule_comment=`a annulé la fusion automatique de c
pulls.delete.title=Supprimer cette demande d'ajout ?
pulls.delete.text=Voulez-vous vraiment supprimer cet demande d'ajout ? (Cela supprimera définitivement tout le contenu. Envisagez de le fermer à la place, si vous avez l'intention de le garder archivé)
pulls.recently_pushed_new_branches=Vous avez soumis sur la branche <strong>%[1]s</strong> %[2]s
pulls.recently_pushed_new_branches=Vous avez soumis sur la branche <a href="%[3]s"><strong>%[1]s</strong></a> %[2]s
pull.deleted_branch=(supprimé) : %s
@ -1917,7 +1918,7 @@ milestones.no_due_date=Aucune date d'échéance
milestones.open=Ouvrir
milestones.close=Fermer
milestones.new_subheader=Les jalons peuvent vous aider à organiser vos tickets et à suivre leurs progrès.
milestones.completeness=%d%% complété
milestones.completeness=<strong>%d%%</strong> Complété
milestones.create=Créer un Jalon
milestones.title=Titre
milestones.desc=Description
@ -1980,7 +1981,7 @@ wiki.delete_page_notice_1=Supprimer la page de wiki "%s" est irréversible. Cont
wiki.page_already_exists=Une page de wiki avec le même nom existe déjà.
wiki.reserved_page=Le nom de page de wiki "%s" est réservé.
wiki.pages=Pages
wiki.last_updated=Dernière mise à jour: %s
wiki.last_updated=Dernière mise à jour: %s
wiki.page_name_desc=Entrez un nom pour cette page Wiki. Certains noms spéciaux sont « Home », « _Sidebar » et « _Footer ».
wiki.original_git_entry_tooltip=Voir le fichier Git original au lieu d'utiliser un lien convivial.
@ -2408,12 +2409,12 @@ settings.ignore_stale_approvals_desc=Ignorer les approbations danciennes rév
settings.require_signed_commits=Exiger des révisions (commits) signées
settings.require_signed_commits_desc=Rejeter les soumissions sur cette branche lorsqu'ils ne sont pas signés ou vérifiables.
settings.protect_branch_name_pattern=Motif de nom de branche protégé
settings.protect_branch_name_pattern_desc=Motifs de nom de branche protégé. Consultez la <a href="github.com/gobwas/glob">documentation</a> pour la syntaxe du motif. Exemples : <code>main</code>, <code>release/**</code>
settings.protect_branch_name_pattern_desc=Motifs de nom de branche protégé. Consultez la <a href="https://github.com/gobwas/glob">documentation</a> pour la syntaxe du motif. Exemples : main, release/**
settings.protect_patterns=Motifs
settings.protect_protected_file_patterns=Liste des fichiers et motifs protégés (séparés par un point virgule ";") :
settings.protect_protected_file_patterns_desc=Les fichiers protégés ne peuvent être modifiés, même si l'utilisateur a le droit d'ajouter, éditer ou supprimer des fichiers dans cette branche. Plusieurs motifs peuvent être séparés par un point-virgule (;). Voir la documentation de <a href='https://pkg.go.dev/github.com/gobwas/glob#Compile'>github.com/gobwas/glob</a> pour la syntaxe des motifs. Exemples: <code>.forgejo/workflows/test.yml</code>, <code>/docs/**/*.txt</code>. ; », qui ne pourront pas être modifiés même si les utilisateurs disposent des droits sur la branche. Voir la <a href='https://pkg.go.dev/github.com/gobwas/glob#Compile'>syntaxe glob</a>. Exemples : <code>.drone.yml ; /docs/**/*.txt</code>.
settings.protect_protected_file_patterns_desc=Les fichiers protégés ne peuvent être modifiés, même si l'utilisateur a le droit d'ajouter, éditer ou supprimer des fichiers dans cette branche. Plusieurs motifs peuvent être séparés par un point-virgule ( ;). Voir la documentation de <a href='https://pkg.go.dev/github.com/gobwas/glob#Compile'>github.com/gobwas/glob</a> pour la syntaxe des motifs. Exemples: <code>.forgejo/workflows/test.yml</code>, <code>/docs/**/*.txt</code>.
settings.protect_unprotected_file_patterns=Liste des fichiers et motifs exclus (séparés par un point virgule ";") :
settings.protect_unprotected_file_patterns_desc=Les fichiers non-protégés qui peuvent être modifiés si l'utilisateur a le droit d'écriture, prenant le pas sur les restrictions de push. Plusieurs motifs peuvent être séparés par un point-virgule (;). Voir la documentation de <a href='https://pkg.go.dev/github.com/gobwas/glob#Compile'>github.com/gobwas/glob</a> pour la syntaxe des motifs. Exemples: <code>.forgejo/workflows/test.yml</code>, <code>/docs/**/*.txt</code>. ; », qui pourront être modifiés malgré la protection de branche, par les utilisateurs autorisés. Voir la <a href='https://pkg.go.dev/github.com/gobwas/glob#Compile'>syntaxe Glob</a>. Exemples : <code>.drone.yml ; /docs/**/*.txt</code>.
settings.protect_unprotected_file_patterns_desc=Les fichiers non-protégés qui peuvent être modifiés si l'utilisateur a le droit d'écriture, prenant le pas sur les restrictions de push. Plusieurs motifs peuvent être séparés par un point-virgule ( ;). Voir la documentation de <a href='https://pkg.go.dev/github.com/gobwas/glob#Compile'>github.com/gobwas/glob</a> pour la syntaxe des motifs. Exemples: <code>.forgejo/workflows/test.yml</code>, <code>/docs/**/*.txt</code>.
settings.add_protected_branch=Activer la protection
settings.delete_protected_branch=Désactiver la protection
settings.update_protect_branch_success=La règle de protection de branche "%s" a été mise à jour.
@ -2454,7 +2455,7 @@ settings.matrix.room_id=ID de la salle
settings.matrix.message_type=Type de message
settings.archive.button=Archiver ce dépôt
settings.archive.header=Archiver ce dépôt
settings.archive.text=Archiver un dépôt le place en lecture seule et le cache des tableaux de bord. Personne ne pourra faire de nouvelles révisions, d'ouvrir des tickets ou des demandes d'ajouts (pas même vous!).
settings.archive.text=Archiver un dépôt le place en lecture seule et le cache des tableaux de bord. Personne ne pourra faire de nouvelles révisions, d'ouvrir des tickets ou des demandes d'ajouts (pas même vous!).
settings.archive.success=Ce dépôt a été archivé avec succès.
settings.archive.error=Une erreur s'est produite lors de l'archivage du dépôt. Voir le journal pour plus de détails.
settings.archive.error_ismirror=Vous ne pouvez pas archiver un dépôt en miroir.
@ -2516,7 +2517,7 @@ diff.whitespace_ignore_all_whitespace=Ignorer les espaces lors de la comparaison
diff.whitespace_ignore_amount_changes=Ignorer les changements quand ce sont des espaces
diff.whitespace_ignore_at_eol=Ignorer les blancs en fin de ligne
diff.stats_desc=<strong> %d fichiers modifiés</strong> avec <strong>%d ajouts</strong> et <strong>%d suppressions</strong>
diff.stats_desc_file=%d modifications: %d ajouts et %d suppressions
diff.stats_desc_file=%d modifications: %d ajouts et %d suppressions
diff.bin=BIN
diff.bin_not_shown=Fichier binaire non affiché.
diff.view_file=Voir le fichier
@ -2686,7 +2687,7 @@ settings.ignore_stale_approvals_desc = Ne pas prendre en compte les approbations
settings.archive.mirrors_unavailable = Les mirroirs ne sont pas disponibles si le dépôt a été archivé.
pulls.commit_ref_at = `a référencé cette pull request depuis le commit <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
settings.new_owner_blocked_doer = Le nouveau propriétaire vous a bloqué.
settings.enter_repo_name = Confirmez en entrant le propriétaire et le nom du dépôt exactement comme affiché :
settings.enter_repo_name = Confirmez en entrant le propriétaire et le nom du dépôt exactement comme affiché :
settings.wiki_rename_branch_main = Normalise le nom de la branche du Wiki
settings.wiki_rename_branch_main_desc = Renommer la branche utilisée en interne par le Wiki en "%s". Cette modification est permanente et ne peut être annulée.
settings.wiki_rename_branch_main_notices_2 = Cela changera le nom de la branche interne associée au dépôt du wiki %s de façon permanente. Les checkouts existant devront être mis à jour.
@ -2742,7 +2743,7 @@ settings.sourcehut_builds.graphql_url = URL GraphQL (e.g. https://builds.sr.ht/q
release.download_count_one = %s téléchargement
release.download_count_few = %s téléchargements
release.system_generated = Cet attachement a été généré automatiquement.
settings.enforce_on_admins_desc = Les administrateurs du dépôt ne peuvent pas passer outre cette règle
settings.enforce_on_admins_desc = Les administrateurs du dépôt ne peuvent pas passer outre cette règle.
settings.web_hook_name_sourcehut_builds = Builds SourceHut
settings.enforce_on_admins = Appliquer cette règles aux administrateurs du dépôt
settings.rename_branch_failed_protected = Impossible de renommer la branche %s car il s'agit d'une branche protégée.
@ -2753,6 +2754,8 @@ settings.sourcehut_builds.access_token_helper = Un jeton d'accès ayant des perm
settings.matrix.access_token_helper = Il est recommandé de créer un compte Matrix dédié pour cela. Le jeton d'accès peut être obtenu depuis le client web Element (dans un onglet privé/incognito). Il faut ensuite fermer l'onglet privé/icognito (se déconnecter invaliderait le jeton).
release.hide_archive_links = Masquer les archives générées automatiquement
release.hide_archive_links_helper = Masquer les archives de code source générées automatiquement pour cette publication. Par exemple, si vous téléchargez vos propres archives.
settings.transfer.button = Changer de propriétaire
settings.transfer.modal.title = Changer de propriétaire
[graphs]
component_loading=Chargement de %s…
@ -2818,7 +2821,7 @@ settings.hooks_desc=Vous pouvez ajouter des webhooks qui seront activés pour <s
settings.labels_desc=Ajoute des labels qui peuvent être utilisés sur les tickets pour <strong>tous les dépôts</strong> de cette organisation.
members.membership_visibility=Visibilité des membres:
members.membership_visibility=Visibilité des membres:
members.public=Visible
members.public_helper=Rendre caché
members.private=Caché
@ -2827,15 +2830,15 @@ members.member_role=Rôle du membre :
members.owner=Propriétaire
members.member=Membre
members.remove=Exclure
members.remove.detail=Supprimer %[1]s de %[2]s?
members.remove.detail=Supprimer %[1]s de %[2]s?
members.leave=Quitter
members.leave.detail=Quitter %s?
members.leave.detail=Quitter %s?
members.invite_desc=Ajouter un nouveau membre à %s :
members.invite_now=Envoyer une invitation
teams.join=Rejoindre
teams.leave=Quitter
teams.leave.detail=Quitter %s?
teams.leave.detail=Quitter %s?
teams.can_create_org_repo=Créer des dépôts
teams.can_create_org_repo_helper=Les membres peuvent créer de nouveaux dépôts dans l'organisation. Le créateur obtiendra l'accès administrateur au nouveau dépôt.
teams.none_access=Aucun accès
@ -2916,12 +2919,12 @@ dashboard.operation_switch=Basculer
dashboard.operation_run=Exécuter
dashboard.clean_unbind_oauth=Effacer les connexions OAuth associées
dashboard.clean_unbind_oauth_success=Toutes les connexions OAuth associées ont été supprimées.
dashboard.task.started=Tâche démarrée: %[1]s
dashboard.task.process=Tâche: %[1]s
dashboard.task.started=Tâche démarrée: %[1]s
dashboard.task.process=Tâche: %[1]s
dashboard.task.cancelled=Tâche %[1]s annulée : %[3]s
dashboard.task.error=Erreur dans la tâche: %[1]s: %[3]s
dashboard.task.finished=Tâche: %[1]s démarrée par %[2]s est terminée
dashboard.task.unknown=Tâche inconnue: %[1]s
dashboard.task.error=Erreur dans la tâche: %[1]s: %[3]s
dashboard.task.finished=Tâche: %[1]s démarrée par %[2]s est terminée
dashboard.task.unknown=Tâche inconnue: %[1]s
dashboard.cron.started=Tâche planifiée démarrée : %[1]s
dashboard.cron.process=Tâche récurrente : %[1]s
dashboard.cron.cancelled=Tâche récurrente %[1]s annulée : %[3]s
@ -2934,7 +2937,7 @@ dashboard.delete_repo_archives.started=Tâche de suppression de toutes les archi
dashboard.delete_missing_repos=Supprimer tous les dépôts dont les fichiers Git sont manquants
dashboard.delete_missing_repos.started=Tâche de suppression de tous les dépôts sans fichiers Git démarrée.
dashboard.delete_generated_repository_avatars=Supprimer les avatars de dépôt générés
dashboard.sync_repo_branches=Synchroniser les branches manquantes depuis Git vers la base de donnée.
dashboard.sync_repo_branches=Synchroniser les branches manquantes depuis Git vers la base de donnée
dashboard.sync_repo_tags=Synchroniser les étiquettes git depuis les dépôts vers la base de données
dashboard.update_mirrors=Actualiser les miroirs
dashboard.repo_health_check=Vérifier l'état de santé de tous les dépôts
@ -3072,7 +3075,7 @@ orgs.new_orga=Nouvelle organisation
repos.repo_manage_panel=Gestion des dépôts
repos.unadopted=Dépôts non adoptés
repos.unadopted.no_more=Aucun dépôt dépossédé trouvé.
repos.unadopted.no_more=Aucun dépôt dépossédé trouvé
repos.owner=Propriétaire
repos.name=Nom
repos.private=Privé
@ -3177,7 +3180,7 @@ auths.oauth2_scopes=Champs d'application supplémentaires
auths.oauth2_required_claim_name=Nom de réclamation requis
auths.oauth2_required_claim_name_helper=Définissez ce nom pour restreindre la connexion depuis cette source aux utilisateurs ayant une réclamation avec ce nom
auths.oauth2_required_claim_value=Valeur de réclamation requise
auths.oauth2_required_claim_value_helper=Restreindre la connexion depuis cette source aux utilisateurs ayant réclamé cette valeur.
auths.oauth2_required_claim_value_helper=Restreindre la connexion depuis cette source aux utilisateurs ayant réclamé cette valeur
auths.oauth2_group_claim_name=Réclamer le nom fournissant les noms de groupe pour cette source. (facultatif)
auths.oauth2_admin_group=Valeur de réclamation de groupe pour les administrateurs. (Optionnel, nécessite un nom de réclamation)
auths.oauth2_restricted_group=Valeur de réclamation de groupe pour les utilisateurs restreints. (Optionnel, nécessite un nom de réclamation)
@ -3312,7 +3315,7 @@ config.mailer_sendmail_path=Chemin daccès à Sendmail
config.mailer_sendmail_args=Arguments supplémentaires pour Sendmail
config.mailer_sendmail_timeout=Délai dattente de Sendmail
config.mailer_use_dummy=Factice
config.test_email_placeholder=E-mail (ex: test@example.com)
config.test_email_placeholder=E-mail (ex: test@example.com)
config.send_test_mail=Envoyer un courriel de test
config.send_test_mail_submit=Envoyer
config.test_mail_failed=Impossible d'envoyer un courriel de test à "%s" : %v
@ -3354,7 +3357,7 @@ config.git_pull_timeout=Délai imparti pour l'opération "Pull"
config.git_gc_timeout=Délai imparti pour l'opération "GC"
config.log_config=Configuration du journal
config.logger_name_fmt=Logger: %s
config.logger_name_fmt=Logger: %s
config.disabled_logger=Désactivé
config.access_log_mode=Mode de journalisation d'accès
config.access_log_template=Modèle de journal d'accès
@ -3380,7 +3383,7 @@ monitor.execute_time=Heure d'Éxécution
monitor.last_execution_result=Résultat
monitor.process.cancel=Annuler le processus
monitor.process.cancel_desc=L'annulation d'un processus peut entraîner une perte de données
monitor.process.cancel_notices=Annuler : <strong>%s</strong>?
monitor.process.cancel_notices=Annuler: <strong>%s</strong>?
monitor.process.children=Enfant
monitor.queues=Files d'attente
@ -3428,7 +3431,7 @@ self_check.database_fix_mysql = Les utilisateurs de MySQL/MariaDB peuvent utilis
self_check.database_fix_mssql = Les utilisateurs de MSSQL sont pour l'instant contraint d'utiliser la commande SQL "ALTER ... COLLATE ..." pour corriger ce problème.
self_check.no_problem_found=Aucun problème trouvé pour linstant.
self_check.database_collation_mismatch=Exige que la base de données utilise la collation %s.
self_check.database_collation_mismatch=Exige que la base de données utilise la collation %s
self_check.database_collation_case_insensitive=La base de données utilise la collation %s, insensible à la casse. Bien que Forgejo soit compatible, il peut y avoir quelques rares cas qui ne fonctionnent pas comme prévu.
self_check.database_inconsistent_collation_columns=La base de données utilise la collation %s, mais ces colonnes utilisent des collations différentes. Cela peut causer des problèmes imprévus.
self_check.database_fix_mysql=Pour les utilisateurs de MySQL ou MariaDB, vous pouvez utiliser la commande « forgejo doctor convert » dans un terminal ou exécuter une requête du type « ALTER … COLLATE ... » pour résoudre les problèmes de collation.
@ -3442,7 +3445,7 @@ config.open_with_editor_app_help = Les éditeurs du menu "Ouvrir avec". Si laiss
[action]
create_repo=a créé le dépôt <a href="%s">%s</a>
rename_repo=a rebaptisé le dépôt <s><code>%[1]s</code></s> en <a href="%[2]s">%[3]s</a>
rename_repo=a rebaptisé le dépôt <code>%[1]s</code> en <a href="%[2]s">%[3]s</a>
commit_repo=a soumis sur <a href="%[2]s">%[3]s</a> dans <a href="%[1]s">%[4]s</a>
create_issue=`a ouvert le ticket <a href="%[1]s">%[3]s#%[2]s</a>`
close_issue=`a fermé le ticket <a href="%[1]s">%[3]s#%[2]s</a>`
@ -3461,8 +3464,8 @@ delete_branch=a supprimée la branche %[2]s de <a href="%[1]s">%[3]s</a>
compare_branch=Comparer
compare_commits=Comparer %d révisions
compare_commits_general=Comparer les révisions
mirror_sync_push=a synchronisé les révisions de <a href="%[2]s">%[3]s</a> dun miroir vers <a href="%[1]s">%[4]s</a>.
mirror_sync_create=a synchronisé la nouvelle référence <a href="%[2]s">%[3]s</a> dun miroir vers <a href="%[1]s">%[4]s</a>.
mirror_sync_push=a synchronisé les révisions de <a href="%[2]s">%[3]s</a> dun miroir vers <a href="%[1]s">%[4]s</a>
mirror_sync_create=a synchronisé la nouvelle référence <a href="%[2]s">%[3]s</a> dun miroir vers <a href="%[1]s">%[4]s</a>
mirror_sync_delete=a synchronisé puis supprimé la nouvelle référence <code>%[2]s</code> vers <a href="%[1]s">%[3]s</a> depuis le miroir
approve_pull_request=`a approuvé <a href="%[1]s">%[3]s#%[2]s</a>`
reject_pull_request=`a suggérés des changements pour <a href="%[1]s">%[3]s#%[2]s</a>`
@ -3534,7 +3537,7 @@ title=Paquets
desc=Gérer les paquets du dépôt.
empty=Il n'y pas de paquet pour le moment.
empty.documentation=Pour plus d'informations sur le registre de paquets, voir <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">la documentation</a>.
empty.repo=Avez-vous téléchargé un paquet, mais il n'est pas affiché ici? Allez dans les <a href="%[1]s">paramètres du paquet</a> et liez le à ce dépôt.
empty.repo=Avez-vous téléchargé un paquet, mais il n'est pas affiché ici? Allez dans les <a href="%[1]s">paramètres du paquet</a> et liez le à ce dépôt.
registry.documentation=Pour plus dinformations sur le registre %s, voir <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">la documentation</a>.
filter.type=Type
filter.type.all=Tous
@ -3569,7 +3572,7 @@ alpine.repository.repositories=Dépôts
alpine.repository.architectures=Architectures
cargo.registry=Configurez ce registre dans le fichier de configuration Cargo (par exemple <code>~/.cargo/config.toml</code>) :
cargo.install=Pour installer le paquet en utilisant Cargo, exécutez la commande suivante :
chef.registry=Configurer ce registre dans votre fichier <code>~/.chef/config.rb</code>:
chef.registry=Configurer ce registre dans votre fichier <code>~/.chef/config.rb</code>:
chef.install=Pour installer le paquet, exécutez la commande suivante :
composer.registry=Configurez ce registre dans votre fichier <code>~/.composer/config.json</code> :
composer.install=Pour installer le paquet en utilisant Composer, exécutez la commande suivante :
@ -3634,7 +3637,7 @@ rubygems.dependencies.development=Dépendances de développement
rubygems.required.ruby=Nécessite Ruby en version
rubygems.required.rubygems=Nécessite RubyGem en version
swift.registry=Configurez ce registre à partir d'un terminal :
swift.install=Ajoutez le paquet dans votre fichier <code>Package.swift</code>:
swift.install=Ajoutez le paquet dans votre fichier <code>Package.swift</code>:
swift.install2=et exécutez la commande suivante :
vagrant.install=Pour ajouter une machine Vagrant, exécutez la commande suivante :
settings.link=Lier ce paquet à un dépôt
@ -3657,7 +3660,7 @@ owner.settings.cargo.rebuild=Reconstruire l'index
owner.settings.cargo.rebuild.description=La reconstruction peut être utile si l'index n'est pas synchronisé avec les paquets Cargo stockés.
owner.settings.cargo.rebuild.error=Impossible de reconstruire l'index Cargo : %v
owner.settings.cargo.rebuild.success=L'index Cargo a été reconstruit avec succès.
owner.settings.cleanuprules.title=Gérer les règles de nettoyage
owner.settings.cleanuprules.title=Règles de nettoyage
owner.settings.cleanuprules.add=Ajouter une règle de nettoyage
owner.settings.cleanuprules.edit=Modifier la règle de nettoyage
owner.settings.cleanuprules.none=Aucune règle de nettoyage disponible. Veuillez consulter la documentation.
@ -3691,7 +3694,7 @@ secrets=Secrets
description=Les secrets seront transmis à certaines actions et ne pourront pas être lus autrement.
none=Il n'y a pas encore de secrets.
creation=Ajouter un secret
creation.name_placeholder=Caractères alphanumériques ou tirets bas uniquement, insensibles à la casse, ne peut commencer par GITEA_ ou GITHUB_.
creation.name_placeholder=Caractères alphanumériques ou tirets bas uniquement, insensibles à la casse, ne peut commencer par FORGEJO_, GITEA_ ou GITHUB_
creation.value_placeholder=Entrez nimporte quoi. Les blancs cernant seront taillés.
creation.success=Le secret "%s" a été ajouté.
creation.failed=Impossible d'ajouter le secret.
@ -3741,7 +3744,7 @@ runners.update_runner_failed=Impossible d'actualiser l'Exécuteur
runners.delete_runner=Supprimer cet exécuteur
runners.delete_runner_success=Exécuteur supprimé avec succès
runners.delete_runner_failed=Impossible de supprimer l'Exécuteur
runners.delete_runner_header=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet exécuteur ?
runners.delete_runner_header=Confirmer la suppression de cet exécuteur
runners.delete_runner_notice=Si une tâche est en cours sur cet exécuteur, elle sera terminée et marquée comme échouée. Cela risque dinterrompre le flux de travail.
runners.none=Aucun exécuteur disponible
runners.status.unspecified=Inconnu
@ -3756,7 +3759,7 @@ runs.all_workflows=Tous les workflows
runs.commit=Révision
runs.scheduled=Planifié
runs.pushed_by=soumis par
runs.invalid_workflow_helper=La configuration du flux de travail est invalide. Veuillez vérifier votre fichier %s.
runs.invalid_workflow_helper=La configuration du flux de travail est invalide. Veuillez vérifier votre fichier %s
runs.no_matching_online_runner_helper=Aucun exécuteur en ligne correspondant au libellé %s
runs.actor=Acteur
runs.status=Statut
@ -3850,12 +3853,12 @@ commit_kind = Chercher les commits...
[munits.data]
b = o
mib = Mo
kib = ko
gib = Go
tib = To
pib = Po
eib = Eo
mib = Mio
kib = Kio
gib = Gio
tib = Tio
pib = Pio
eib = Eio
[markup]